Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em

Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em
Facebook Profile Picture Users
Facebook Timeline Information